Nedim İŞLER 1 Takipçi | 0 Takip

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

2008-10-08 21:00:00

A. TEORİK EĞİTİM KONULARI

SÜRE

1. Giriş ve programı tanıtma

Enfeksiyon Kontrolünde Yapılanma ve Mevzuat (Yasa, Yönetmelik vs.)

60 Dakika

2. Temel Mikrobiyoloji I-II

Mikrobiyolojiye Giriş

90 Dakika

3. Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Mikroorganizmalar

60 Dakika

4. Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Tanımı

90 Dakika

5. İletişim

60 Dakika

6. El Hijyeni

40 Dakika

7. Hastane Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Sürveyans I-II

Sürveyansın Amacı

Sürveyansın Kapsamı

Veri Toplama

90 Dakika

8. Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

40 Dakika

9. Standart Önlemler ve İzolasyon Yöntemleri

90 Dakika

10. Nosokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Önlenmesi

40 Dakika

11. Nosokomiyal Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Önlenmesi

90 Dakika

12. Nosokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

30 Dakika

13. Damar İçi Kateter Enfeksiyonları ve Önlenmesi

90 Dakika

14. Basınç Yarası Enfeksiyonları ve Önlenmesi

60 Dakika

15. Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlenmesi

90 Dakika

16. Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü

60 Dakika

17. Diyaliz ve Enfeksiyon Kontrolü

60 Dakika

18. İmmünkompromize Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlar ve Korunma Önlemleri

 

90 Dakika

19. Sterilizasyon-Dezenfeksiyon ve Kontrolü I-II

Tanımlar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Yapılanması ve İşleyişi

Steril Deponun Özellikleri ve Kontrolü

120 Dakika

20. Hastane Temizliği ve Atık Yönetimi

90 Dakika

21. Antibiyotikler I-II

Antibiyotiklerin Sınıflandırılması

Antibiyotiklerin Uygun Kullanımı

90 Dakika

22. Salgın İncelemesi

90 Dakika

23. Eğitim Programı Geliştirme ve Eğitim Materyali Hazırlama

60 Dakika

24. Veri Girişi Programının Kullanımı

Veri Girişi

Yorumlama

Değerlendirme

90 Dakika

** Her konunun sonunda interaktif olgu tartışmalarına yer verilir.

TOPLAM (Her gün 60 dak. yemek, 30 dak. ara dahil olmak üzere)

37 Saat

 

B. PRATİK EĞİTİM KONULARI

1. Laboratuvar Sonuçlarının Alınması ve Yorumlanması

2. Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri ile Servis ve Hasta Başı Vizitleri (Enfeksiyon Kontrol Önlemlerinin Uyumun Gözlenmesi), Aktif Prospekif Sürveyans

3. Hasta Dosyalarının İncelenmesi ve Tanı Konulması

4. Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı (İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı Dahil)

5. Enfeksiyon Kontrol Ekibi’nin Gün İçindeki Toplantılarına Katılma

6. Bilgisayar Programına Veri Girişi, Program Kullanımı

7. Hastane Enfeksiyon Hızları ile İlgili Standart Raporların Hazırlanması

8. Enfeksiyon Kontrol Dosyası’nda Mevcut Raporların, Yazışmaların İncelenmesi ve Yorumlanması

9. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Ameliyathane ve Hastane Genelindeki Dezenfeksiyon/Sterilizasyon Uygulamaları ve Kontrolü

10. Atık Yönetimi

11. Temizlik, Çamaşırhane ve Mutfak Hizmetleri

12. Sorun Mikroorganizmaların Kontrolü, İzolasyon Uygulamaları

TOPLAM                                             90 saat

1274
0
0
Yorum Yaz